Žáci získají základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie – učíme se tvořit textové dokumenty, tabulky, prezentace, obrázky, animace, videa, webové stránky. Ovládneme e-mail, vyhledávání a zpracování informací. Získáme povědomí o fungování jednotlivých počítačových komponent atd.
Předmět je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2h týdně. Výuka probíhá ve speciální učebně, kde jsou k dispozici moderní počítače s vysokorychlostním internetovým připojením. Používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové vyučování. Žáci se SPU mají větší časový prostor k práci.

Získané dovednosti umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.