Nadstandardní péče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili programy v rámci nadstandardní péče, které naše škola nabízí. Pro naše žáky máme připraveny 3 různé programy, ze kterých si sami mohou vybírat, nebo je jim něco z nabídky doporučeno na základě konzultace školního psychologa, speciálního pedagoga, třídního učitele a dalších odborných pracovníků.

Program reedukace specifických poruch učení

SN je určena dětem se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Speciální nápravu SPU zajišťuje školní speciální pedagog. SN probíhá podle potřeb jednotlivých dětí jednou až dvakrát týdně. Děti docházejí na hodinu SN do učebny speciálního pedagoga a logopeda. V jedné skupině je maximálně 5 dětí.

Speciální náprava obsahuje rozvoj těchto oblastí (vždy podle individuálních potřeb žáka):

 • Zrakové vnímání a zraková paměť

 • Sluchové vnímání a paměť

 • Koncentrace pozornosti

 • Logické myšlení

 • Slovní zásoba

 • Český jazyk a gramatika

 • Čtení

 • Matematické schopnosti

 • Sociální dovednosti

Na grafomotoriku přicházejí děti, které mají problémy v jemné motorice v důsledku zkřížené laterality,  AD/HD, či dysgrafie. Grafomotorika probíhá skupinově, přičemž v jedné skupině je maximálně 5 dětí. Grafomotoriku vede ředitelka školy, která dříve zastávala funkci školního speciálního pedagoga.

Děti zde mají k dispozici množství cvičení pro uvolňování jednotlivých částí ruky, které se učí používat vždy před psaním i v jeho průběhu. Osvojují si také správný úchop psacího náčiní, přiměřený tlak a udržení písma v řádku. U mladších dětí probíhá nácvik správných tvarů psacích písmen, některým starším dětem pomáhá grafomotorika přejít na tiskací písmo, které bývá při motorických obtížích úpravnější a pro děti samotné i pro pedagogy čitelnější.

Program rozvoje osobnosti

Terapie, které pracují uměleckými prostředky (hudba, pohyb, tanec, hra, malování, modelování, divadlo…) k lepšímu porozumění vztahu k sobě a ostatním.

 • Pracujeme v bezpečí uzavřené skupiny.

 • Před zahájením či v počátku terapie proběhne schůzka terapeuta a zákonného zástupce, kde bude uzavřen kontrakt.

 • Během školního roku je možnost dalších dvou konzultací, které může iniciovat terapeut nebo zákonný zástupce.

 • Vstup do skupiny je po přihlášení závazný. Odchod ze skupiny je možný pouze po konzultaci s terapeutem.

 • Terapie je zpoplatněna.

Nadstandardní péče 1

Arteterapie pracuje s výtvarným vyjadřováním, ale nejedná se o výtvarný kroužek. Podstatou práce v arteterapeutické skupině tedy není umělecká tvorba. Důraz je kladen spíše na prožitek a na obsahovou stránku obrazu či artefaktu. Terapeutka se snaží postihnout kvality ve vyjadřovacích schopnostech dítěte, dále je rozvíjet a neustále podporovat, aby si dítě samo před sebou, ale i před skupinou zažilo úspěch a pocítilo vlastní sebehodnotu.

Prostřednictvím skupinových tvořivých činností probíhá otvírání potenciálně rizikových situací, s nimiž lze ihned pracovat, ozřejmovat a optimalizovat jejich průběh.

Skupina funguje jako samostatná jednotka, která si určí svá pravidla a pak se je učí respektovat. Členové skupiny se navzájem učí sobě naslouchat.

V závěrečné reflexi si členové skupiny dávají zpětné vazby na vytvořené artefakty, ale i na průběh skupiny. Podstatou této činnosti je prezentace své myšlenky v konfrontaci s náhledem vrstevníků, což rozvíjí vyjadřovací schopnosti dětí.

V rámci skupiny se hodně pracuje s emocemi, členové skupiny se je snaží rozpoznávat, pojmenovávat a následně s nimi pracovat.

Dramaterapie vychází z toho, co už umíme – hrát si, stát se na chvíli někým jiným, dělat věci jako…

Dramaterapie pracuje se skupinou.

Je to kompilace práce s osobním příběhem, zachycování a artikulování našeho vnímání a prožívání, zvědomování vlastního pohybu, věnování pozornosti zklidnění mentálního i tělesného pomocí relaxačních a masážních technik i ritualizace.

Skupina se vyprofiluje podle složení účastníků a jejich potřeb.

Může získat podobu jak relaxační, tak divadelně laděnou, kdy pomocí příběhu a role nahlížíme na situaci či konflikt, získáváme možnost nového pohledu, který nám umožnuje svůj přístup a postoj měnit.

Skupina může být zaměřena na podporu porozumění interakcím v každodenním životě a pomocí nácvikových situací dává možnosti si v bezpečném prostředí vyzkoušet do konkrétní situace vstoupit a pohybovat se v ní.

Dramaterapeutická skupina má rovinu sdílecí a podpůrnou.

Muzikoterapie využívá „léčebného“ potenciálu hudby a zvuků pro rozvinutí, obnovení a pozitivní změnu v životě jedince. Může se týkat tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních aspektů člověka. Každý člověk má schopnost tvořit hudbu. Její potenciál spočívá v schopnosti ovlivňovat emocionální a biochemický stav člověka. Při jejím vědomém využití může pozitivně působit na naše tělo i duši.

Při muzikoterapii si děti vyzkouší různé muzikoterapeutické techniky, hru na hudební nástroje (perkusivní nástroje, vlastnoručně vyrobené nástroje), rytmizaci a zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hru na tělo, dramatizaci zpívané písně a mnoho dalšího.

Canisterapie je terapeutickou metodou, která se zaměřuje na řešení problémů prostřednictvím spolupráce se psem.

Canisterapeutické metody:

 1. rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a pohybové schopnosti (podněcují ke hře a pohybu)
 2. zlepšují paměť (krátkodobou i dlouhodobou)
 3. podněcují verbální i neverbální komunikaci a to jak mezi dítětem a psem, tak i mezi dětmi navzájem (pomáhají zvládnutí chování dítěte v kolektivu a jejich spolupráci)
 4. utvrzují správné návyky v chování se k ostatním lidem i zvířatům, u některých případů i snížení agresivity
 5. rozvíjejí orientaci v prostoru a čase
 6. pomáhají při nácviku koncentrace soustředění se
 7. v rámci polohování a jiných aktivit umožňují relaxaci a uvolnění jak fyzické, tak i psychické
 8. přispívají k duševní rovnováze, motivaci a sebevědomí
 9. navozují pocit bezpečí
 10. nabízí přijetí takového, jaký jsem – pes nerozlišuje podle vzhledu nebo schopností, pouze podle chování a přístupu k němu


Canisterapie má pozitivní vliv na řadu faktorů a dá se navíc pomocí jejich metod zmírnit až úplně odbourat strach ze psů. V současné době se u nás canisterapii věnují 2 malí pejsci, kteří nelínají, tudíž mohou na canisterapii docházet i alergici. S každým dítětem se snažíme formou hry překonávat konkrétní individuální překážky.

Nácvik sociálních dovedností se zaměřuje na osobnostní rozvoj dětí, kompenzaci nevhodných a neefektivních modelů chování a nácvik sociální komunikace. V průběhu skupin se účastníci naučí zdravě prosazovat své postoje a zájmy, reagovat na své okolí přiměřeným způsobem a lépe zvládat náročné situace. Činnosti budou probíhat hravou formou pomocí diskuzí, hraní rolí a procvičováním modelových situacích. Budou využívány příběhy, aktivity zážitkového charakteru, fotografie a plakáty.

Nácvik sociálních dovedností je zpoplatněn částkou 1000,- za pololetí (40 min) a 1500 za pololetí (60min).

V případě zájmu o tento program se obraťte na školní psycholožku.

Další formy nadstandardní péče

Pravidelná setkávání se školním psychologem se zaměřují na odstranění nebo zmírnění některých obtíží v prožívání a chování dětí. Využívají se různé typy psychorelaxačních technik, prvky rodinné terapie a metody nácviku odpovídajícího sociálního jednání a chování, asertivity a empatie, posilování sebevědomí a zdravého sebehodnocení. Vedou dítě k sebepoznání, k poznání vlivu specifické poruchy učení na psychiku, výkonnost a chování. Učí dítě vyrovnávat se se svým handicapem a vede je ke kompenzování jejich obtíží. Pravidelná setkání se školním psychologem jsou realizována individuální nebo skupinovou formou jedenkrát týdně v rozsahu od dvaceti minut do jedné vyučovací jednotky dle potřeb dítěte a řešeného problému.

Logopedická péče probíhá většinou individuálně. V případě potřeby již jen fixovat správnou výslovnost jsou žáci zařazováni do logopedie skupinové. Logopedickou péči zajišťuje ředitelka školy (logoped s atestací) a školní speciální pedagog (logoped). Do logopedické péče je zahrnuta nejen reedukace správné výslovnosti, ale také rozšiřování slovní zásoby, trénink fonematického sluchu, artikulační obratnosti, v případě potřeby i práce s výbavností a smyslem slov či dechová a fonační cvičení.

Metoda je založena na zprostředkování postupně stále náročnějších úkolů sestavených do cvičných sešitů – instrumentů. Každý instrument je zaměřen na určitou oblast vnímání a myšlení. Pracuje se převážně jen s papírem a tužkou. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. Cílem metody je zvýšit kritické myšlení dětí, rozvinout jejich schopnost učit se, předávat jim strategie a způsoby duševní práce tak, aby se dobře orientovali ve vlastním životě i ve světě.

Metoda je určena pro žáky prvního i druhého stupně. Žáci s ní na naší škole obvykle začínají ve 4. třídě a končí v 8. třídě.

Program rozvíjí pozornost, zrychluje psychomotorické tempo dítěte, zlepšuje emoční vyladění a přístup k práci, umožňuje zážitek úspěchu a vědomí vlastní ceny, odbourává časový stres a napomáhá celkovému zlepšení školní práce. Rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, logické myšlení, vyjadřovací schopnosti, posiluje sociální cítění. Je určen pro děti mladšího školního věku.

Program je založen na souboru pracovních listů a předpokládá každodenní práci rodiče s dítětem dle odborných pokynů speciálního pedagoga.

Neuro-vývojová stimulace je systém jednoduchých cviků, který pomáhá tělu s vyhasnutím nežádoucích primárních reflexů. Přítomnost nevyhaslých primárních reflexů může být příčinou např. poruch pozornosti (ADD, ADHD), problémů se čtením a psaním, vad řeči, motorických obtíží, bolestí zad, neuróz, atd. Pravidelné cvičení pomáhá přetrvávající primární reflexy odbourat a nastartovat tak správný rozvoj psychických a motorických funkcí. Cvičení vede ke zlepšení držení těla, rovnováhy, motorických a grafomotorických dovedností a přispívá k celkovému zklidnění dítěte. Instruktáž cvičení probíhá ve škole a trvá přibližně 20 minut. Terapie předpokládá každodenní (cca 5 minutové) domácí cvičení.

Stimulační program je určen dětem s potížemi v učení v prvním a druhém ročníku základní i speciální školy. Program zahrnuje a rozvíjí nácvik nových pohybových stereotypů a grafomotorické dovednosti. Zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností, posilování zrakového a sluchového vnímání, prostorovou orientaci, intermodalitu, serialitu a paměť.

Program je rozdělen do jednotlivých částí tak, aby byly rovnoměrně posilovány všechny složky.

Cvičení provádí rodič s dítětem každý den po dobu 10 – 15 minut. Společně se snažíme vést dítě laskavým, ale důsledným způsobem ke zvládnutí úkolů.

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS) je poslechový program, který využívá individuálně frekvenčně upravených hudebních skladeb ke stimulaci mozku. Speciálně zkomponovaná syntetická a instrumentální hudba cíleně podporuje nervové dráhy mozku a zvyšuje počet mozkových synapsí. Program je individualizovaný a upraven na míru obtížím daného člověka. Napomáhá v rozvoji komunikačních dovedností, výslovnosti, porozumění řeči, čtení a psaní, zapamatování si instrukcí, emocí, sebevědomí a sebedůvěry, koncentrace a také při potlačení přecitlivělosti na zvuky. Délka poslechového programu se pohybuje okolo 9–12 měsíců a je plně hrazená rodiči.