Nadstandardní péče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili programy v rámci nadstandardní péče, které naše škola nabízí. Pro naše žáky máme připraveny 3 různé programy, ze kterých si sami mohou vybírat, nebo je jim něco z nabídky doporučeno na základě konzultace školního psychologa, speciálního pedagoga, třídního učitele a dalších odborných pracovníků.

Program reedukace specifických poruch učení

SN je určena dětem se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Speciální nápravu SPU zajišťuje školní speciální pedagog. SN probíhá podle potřeb jednotlivých dětí jednou až dvakrát týdně. Děti docházejí na hodinu SN do učebny speciálního pedagoga a logopeda. V jedné skupině je maximálně 5 dětí.

Speciální náprava obsahuje rozvoj těchto oblastí (vždy podle individuálních potřeb žáka):

 • Zrakové vnímání a zraková paměť

 • Sluchové vnímání a paměť

 • Koncentrace pozornosti

 • Logické myšlení

 • Slovní zásoba

 • Český jazyk a gramatika

 • Čtení

 • Matematické schopnosti

 • Sociální dovednosti

Na grafomotoriku přicházejí děti, které mají problémy v jemné motorice v důsledku zkřížené laterality,  AD/HD, či dysgrafie. Grafomotorika probíhá skupinově, přičemž v jedné skupině je maximálně 5 dětí. Grafomotoriku vede ředitelka školy, která dříve zastávala funkci školního speciálního pedagoga.

Děti zde mají k dispozici množství cvičení pro uvolňování jednotlivých částí ruky, které se učí používat vždy před psaním i v jeho průběhu. Osvojují si také správný úchop psacího náčiní, přiměřený tlak a udržení písma v řádku. U mladších dětí probíhá nácvik správných tvarů psacích písmen, některým starším dětem pomáhá grafomotorika přejít na tiskací písmo, které bývá při motorických obtížích úpravnější a pro děti samotné i pro pedagogy čitelnější.

Program rozvoje osobnosti

Terapie, které pracují uměleckými prostředky (hudba, pohyb, tanec, hra, malování, modelování, divadlo…) k lepšímu porozumění vztahu k sobě a ostatním.

 • Pracujeme v bezpečí uzavřené skupiny.

 • Před zahájením či v počátku terapie proběhne schůzka terapeuta a zákonného zástupce, kde bude uzavřen kontrakt.

 • Během školního roku je možnost dalších dvou konzultací, které může iniciovat terapeut nebo zákonný zástupce.

 • Vstup do skupiny je po přihlášení závazný. Odchod ze skupiny je možný pouze po konzultaci s terapeutem.

 • Terapie je zpoplatněna.

Nadstandardní péče 1

Arteterapie pracuje s výtvarným vyjadřováním, ale nejedná se o výtvarný kroužek. Podstatou práce v arteterapeutické skupině tedy není umělecká tvorba. Důraz je kladen spíše na prožitek a na obsahovou stránku obrazu či artefaktu. Terapeutka se snaží postihnout kvality ve vyjadřovacích schopnostech dítěte, dále je rozvíjet a neustále podporovat, aby si dítě samo před sebou, ale i před skupinou zažilo úspěch a pocítilo vlastní sebehodnotu.

Prostřednictvím skupinových tvořivých činností probíhá otvírání potenciálně rizikových situací, s nimiž lze ihned pracovat, ozřejmovat a optimalizovat jejich průběh.

Skupina funguje jako samostatná jednotka, která si určí svá pravidla a pak se je učí respektovat. Členové skupiny se navzájem učí sobě naslouchat.

V závěrečné reflexi si členové skupiny dávají zpětné vazby na vytvořené artefakty, ale i na průběh skupiny. Podstatou této činnosti je prezentace své myšlenky v konfrontaci s náhledem vrstevníků, což rozvíjí vyjadřovací schopnosti dětí.

V rámci skupiny se hodně pracuje s emocemi, členové skupiny se je snaží rozpoznávat, pojmenovávat a následně s nimi pracovat.

Dramaterapie vychází z toho, co už umíme – hrát si, stát se na chvíli někým jiným, dělat věci jako…

Dramaterapie pracuje se skupinou.

Je to kompilace práce s osobním příběhem, zachycování a artikulování našeho vnímání a prožívání, zvědomování vlastního pohybu, věnování pozornosti zklidnění mentálního i tělesného pomocí relaxačních a masážních technik i ritualizace.

Skupina se vyprofiluje podle složení účastníků a jejich potřeb.

Může získat podobu jak relaxační, tak divadelně laděnou, kdy pomocí příběhu a role nahlížíme na situaci či konflikt, získáváme možnost nového pohledu, který nám umožnuje svůj přístup a postoj měnit.

Skupina může být zaměřena na podporu porozumění interakcím v každodenním životě a pomocí nácvikových situací dává možnosti si v bezpečném prostředí vyzkoušet do konkrétní situace vstoupit a pohybovat se v ní.

Dramaterapeutická skupina má rovinu sdílecí a podpůrnou.

Muzikoterapie využívá „léčebného“ potenciálu hudby a zvuků pro rozvinutí, obnovení a pozitivní změnu v životě jedince. Může se týkat tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních aspektů člověka. Každý člověk má schopnost tvořit hudbu. Její potenciál spočívá v schopnosti ovlivňovat emocionální a biochemický stav člověka. Při jejím vědomém využití může pozitivně působit na naše tělo i duši.

Při muzikoterapii si děti vyzkouší různé muzikoterapeutické techniky, hru na hudební nástroje (perkusivní nástroje, vlastnoručně vyrobené nástroje), rytmizaci a zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hru na tělo, dramatizaci zpívané písně a mnoho dalšího.

Canisterapie je terapeutickou metodou, která se zaměřuje na řešení problémů prostřednictvím spolupráce se psem.

Canisterapeutické metody:

 1. rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a pohybové schopnosti (podněcují ke hře a pohybu)
 2. zlepšují paměť (krátkodobou i dlouhodobou)
 3. podněcují verbální i neverbální komunikaci a to jak mezi dítětem a psem, tak i mezi dětmi navzájem (pomáhají zvládnutí chování dítěte v kolektivu a jejich spolupráci)
 4. utvrzují správné návyky v chování se k ostatním lidem i zvířatům, u některých případů i snížení agresivity
 5. rozvíjejí orientaci v prostoru a čase
 6. pomáhají při nácviku koncentrace soustředění se
 7. v rámci polohování a jiných aktivit umožňují relaxaci a uvolnění jak fyzické, tak i psychické
 8. přispívají k duševní rovnováze, motivaci a sebevědomí
 9. navozují pocit bezpečí
 10. nabízí přijetí takového, jaký jsem – pes nerozlišuje podle vzhledu nebo schopností, pouze podle chování a přístupu k němu


Canisterapie má pozitivní vliv na řadu faktorů a dá se navíc pomocí jejich metod zmírnit až úplně odbourat strach ze psů. V současné době se u nás canisterapii věnují 2 malí pejsci, kteří nelínají, tudíž mohou na canisterapii docházet i alergici. S každým dítětem se snažíme formou hry překonávat konkrétní individuální překážky.

Nácvik sociálních dovedností se zaměřuje na osobnostní rozvoj dětí, kompenzaci nevhodných a neefektivních modelů chování a nácvik sociální komunikace. V průběhu skupin se účastníci naučí zdravě prosazovat své postoje a zájmy, reagovat na své okolí přiměřeným způsobem a lépe zvládat náročné situace. Činnosti budou probíhat hravou formou pomocí diskuzí, hraní rolí a procvičováním modelových situacích. Budou využívány příběhy, aktivity zážitkového charakteru, fotografie a plakáty.

Nácvik sociálních dovedností je zpoplatněn částkou 1000,- za pololetí (40 min) a 1500 za pololetí (60min).

V případě zájmu o tento program se obraťte na školní psycholožku.

Další formy nadstandardní péče

Pravidelná setkávání se školním psychologem se zaměřují na odstranění nebo zmírnění některých obtíží v prožívání a chování dětí. Využívají se různé typy psychorelaxačních technik, prvky rodinné terapie a metody nácviku odpovídajícího sociálního jednání a chování, asertivity a empatie, posilování sebevědomí a zdravého sebehodnocení. Vedou dítě k sebepoznání, k poznání vlivu specifické poruchy učení na psychiku, výkonnost a chování. Učí dítě vyrovnávat se se svým handicapem a vede je ke kompenzování jejich obtíží. Pravidelná setkání se školním psychologem jsou realizována individuální nebo skupinovou formou jedenkrát týdně v rozsahu od dvaceti minut do jedné vyučovací jednotky dle potřeb dítěte a řešeného problému.

Logopedická péče probíhá většinou individuálně. V případě potřeby již jen fixovat správnou výslovnost jsou žáci zařazováni do logopedie skupinové. Logopedickou péči zajišťuje ředitelka školy (logoped s atestací) a školní speciální pedagog (logoped). Do logopedické péče je zahrnuta nejen reedukace správné výslovnosti, ale také rozšiřování slovní zásoby, trénink fonematického sluchu, artikulační obratnosti, v případě potřeby i práce s výbavností a smyslem slov či dechová a fonační cvičení.

Metoda je založena na zprostředkování postupně stále náročnějších úkolů sestavených do cvičných sešitů – instrumentů. Každý instrument je zaměřen na určitou oblast vnímání a myšlení. Pracuje se převážně jen s papírem a tužkou. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. Cílem metody je zvýšit kritické myšlení dětí, rozvinout jejich schopnost učit se, předávat jim strategie a způsoby duševní práce tak, aby se dobře orientovali ve vlastním životě i ve světě.

Metoda je určena pro žáky prvního i druhého stupně. Žáci s ní na naší škole obvykle začínají ve 4. třídě a končí v 8. třídě.

Program rozvíjí pozornost, zrychluje psychomotorické tempo dítěte, zlepšuje emoční vyladění a přístup k práci, umožňuje zážitek úspěchu a vědomí vlastní ceny, odbourává časový stres a napomáhá celkovému zlepšení školní práce. Rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, logické myšlení, vyjadřovací schopnosti, posiluje sociální cítění. Je určen pro děti mladšího školního věku.

Program je založen na souboru pracovních listů a předpokládá každodenní práci rodiče s dítětem dle odborných pokynů speciálního pedagoga.

Neuro-vývojová stimulace je systém jednoduchých cviků, který pomáhá tělu s vyhasnutím nežádoucích primárních reflexů. Přítomnost nevyhaslých primárních reflexů může být příčinou např. poruch pozornosti (ADD, ADHD), problémů se čtením a psaním, vad řeči, motorických obtíží, bolestí zad, neuróz, atd. Pravidelné cvičení pomáhá přetrvávající primární reflexy odbourat a nastartovat tak správný rozvoj psychických a motorických funkcí. Cvičení vede ke zlepšení držení těla, rovnováhy, motorických a grafomotorických dovedností a přispívá k celkovému zklidnění dítěte. Instruktáž cvičení probíhá ve škole a trvá přibližně 20 minut. Terapie předpokládá každodenní (cca 5 minutové) domácí cvičení.

Stimulační program je určen dětem s potížemi v učení v prvním a druhém ročníku základní i speciální školy. Program zahrnuje a rozvíjí nácvik nových pohybových stereotypů a grafomotorické dovednosti. Zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností, posilování zrakového a sluchového vnímání, prostorovou orientaci, intermodalitu, serialitu a paměť.

Program je rozdělen do jednotlivých částí tak, aby byly rovnoměrně posilovány všechny složky.

Cvičení provádí rodič s dítětem každý den po dobu 10 – 15 minut. Společně se snažíme vést dítě laskavým, ale důsledným způsobem ke zvládnutí úkolů.