Školní poradenské pracoviště

Naše kompletní školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování poradenských služeb ve škole. Je tvořeno školním psychologem a speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence.

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na prevenci školní neúspěšnosti žák a na péči o žáky s neprospěchem, dále na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školní poradenské pracoviště poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků do vzdělávací činnosti školy. Zabývá se rovněž kariérovým poradenstvím a prevencí sociálně patologických jevů.

Je zřizováno dle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Na koho se můžete obrátit?

Školní psycholog

zackova

Mgr. Hana Žáčková (I. stupeň)

Tetourová

Mgr. Tereza Tetourová (II. stupeň)

 • Diagnostika intelektových schopností a osobnostních charakteristik dítěte
 • Depistáž a diagnostika specifických poruch učení u dětí (ve spolupráci se speciálním pedagogem)
 • Diagnostika učebního stylu a technik učení dítěte
 • Diagnostika sociálního klimatu třídy (ve spolupráci s metodikem prevence)
 • Pomoc žákům při řešení výukových, výchovných a osobních problémech
 • Pomoc rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémech dětí
 • Pomoc žákům i rodičům při volbě dalšího vzdělávání dítěte z hlediska specifických poruch učení (ve spolupráci s výchovným poradcem)
 • Pomoc učitelům při volbě vhodných výukových i výchovných metod při práci se žáky s e specifickými poruchami učení

Dále:

 • Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), zdravotnickými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování dalších poradenských služeb
 • Koordinujeme práci školního poradenského pracoviště, práci terapeutů a dalších odborníků
 • Podílíme se na zařazování žáků do nadstandardní péče a sleduji účinnost působení nadstandardní péče na výkonnost žáků
 • Spolupodílíme se na přípravě zápisu žáků do 1. tříd a na procesu přijímání nových žáků do školy
 • Poskytujeme poradenskou i terapeutickou činnost zaměřenou na osobnostní rozvoj žáků
 • Poskytujeme rychlou intervenční pomoc při řešení aktuálních krizových situací
 • Podílíme se na adaptačním kurzu žáků 6. třídy
 • Zabýváme se relaxačními technikami a technikami duševní psychohygieny
 • Vedeme záznamy o vývoji a výsledcích psychologických vyšetření žáků, na vyžádání poskytuji písemné zprávy z vyšetření pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Žáci:

 • Když máte potíže při učení
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení
 • Když potřebujete písemné vyjádření o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření dítěte

Pedagogové:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení Vašich žáků
 • Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, v rámci zájmových kroužků nebo nadstandardní péče
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci

V pracovně školního psychologa v přízemí školy v uvedených konzultačních hodinách (jsou vyvěšené na vstupních dveřích), nebo po individuální dohodě kdykoli v předem dohodnutém termínu (tel.: +420 222 524 976).

Speciální pedagogové

female_shiluete_web

Mgr. Anežka Bezděková

Mgr. Bc. Alice Běhounková

Mgr. Bc. Alice Běhounková

 • Diagnostika SPU ve spolupráci se školním psychologem
 • Provádíme reedukace specifických poruch učení a řečových vad
 • Podílíme se na vřazování žáků do nadstandardní reedukační a terapeutické péče
 • Konzultujeme s žáky, rodiči i pedagogy
 • Spolupracujeme s externími organizacemi

Pro žáky:

 • Pomůžeme ti zbavit se problémů plynoucích ze specifických poruch učení
 • Poradíme ti, jak se doma připravovat, abys ve škole dobře prospíval
 • Společně najdeme vhodné řešení pro to, co tě trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce

 • Nalezneme společně nejvhodnější formu domácí přípravy pro Vaše dítě
 • Probereme možnosti reedukace specifických poruch učení a v domácím prostředí
 • Budeme Vás informovat o pokrocích Vašeho dítěte
 • Pomůžeme Vám nalézt vhodné cvičné materiály a kompenzační pomůcky

Pro pedagogy:

 • Poradíme se o vhodném přístupu k dítěti při výuce v různých činnostech
 • Budeme Vás informovat o pokrocích dětí v reedukacích
 • Pomůžeme najít vhodné výukové materiály
 • Poradíme při hledání optimální míry zohlednění poruch při problematických činnostech
 • Poradíme, jak praktikovat úlevy při hodnocení a klasifikaci

V přízemí školy v učebně označené „Speciální pedagog-logoped“, či v 1. patře v ředitelně školy.

Výchovný poradce

svobodova_pro

Mgr. Olga Svobodová

kocovska

Mgr. Zuzana Kočovská

Poskytuji poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům i učitelům hlavně v těchto oblastech:

 • Kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • Poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • Poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu
 • Poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dále:

 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • Zajišťuji skupinové návštěvy žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytuji informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska
 • Realizuji akce školy zaměřené na profesní přípravu žáků (exkurzní dny, besedy s absolventy)
 • Zajišťuji rozmisťovací řízení žáků na střední školy
 • Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště i se všemi pedagogy
 • Každoročně zpracovávám tematický plán: Výchova k volbě povolání
 • Vytvářím informační nástěnky týkající se kariérového poradenství

Žáci:

 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování
 • Když si nerozumíte se spolužáky nebo jinými vrstevníky
 • Když máte obtíže ve vztazích s dospělými
 • Když se nemůžete rozhodnout při volbě dalšího studia.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit ve věci výchovného vedení dítěte
 • Když zjistíte, že Vaše dítě má nějaký problém a nechce o něm mluvit
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy
 • Když nevíte, jak pomoci dítěti s domácí přípravou na vyučování
 • Když potřebujete radu ohledně další profesní dráhy dítěte

Pedagogové:

 • Když řešíte výchovné problémy ve třídě
 • Když si nerozumíte s některým žákem nebo se třídou
 • Když adaptace některého žáka neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí inspirace týkající se kariérového poradenství

Ve sborovně v prvním patře.

Metodici primární prevence

female_shiluete_web

Mgr. Anežka Bezděková

stefanakova

Mgr. Hana Štefaňáková

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasné intervence – sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 • Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 • Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Spolupracuji s učiteli
 • Spolupracuji s externími organizacemi
 • Zajišťuji cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 • Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci
 • Vytvářím nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 • Sleduji změny v legislativě v oblasti prevence SPJ
 • Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské (podrobně v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 20 006/2007-51)
 • Záškoláctví,
 • Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 • Kriminalita, delikvence,
 • Užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
 • Závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • Netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

Pro žáky:

 • Pomohu Ti se začleněním do kolektivu
 • Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš
 • Připravuji besedy a cykly preventivních hodin pro Tvůj třídní kolektiv


Kdy se na mě můžeš obrátit?

 • Když máš problémy se spolužáky
 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • Když si nerozumíš s učitelem
 • Když se dostaneš do průšvihu
 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 • Kdykoli Tě něco trápí…


Pro rodiče a zákonné zástupce:

 • Poskytnu Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 • Doporučím Vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 • Můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním


Kdy se na mě můžete obrátit?

 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party
 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 • Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 • Když Vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 • Když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)


Pro pedagogy:

 • Předám Vám odborné informace
 • Předám Vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 • Spolupracuji s Vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 • Připravím pro Vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na Vámi navržené téma
 • Poskytnu Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování


Kdy se na mě můžete obrátit?

 • Když si děti ve Vaší třídě záměrně ubližují
 • Když máte podezření na šikanu
 • Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 • Když si nerozumíte s některou třídou
 • Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 • Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 • Když má dítě ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 • Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

V pracovně speciálního pedagoga v přízemí nebo v knihovně ve druhém patře.

Jak mluvit s dětmi o online (ne)bezpečí: