Pro uchazeče

Na SoZŠ Integrál přijímáme kromě prvňáčků i žáky do vyšších ročníků dle volné kapacity. Tu vám rádi sdělíme na psycholog@skolaintegral.cz nebo reditel@skolaintegral.cz.

Upozorňujeme, že naše zařízení je školou zřízenou podle §16 odst. 9 školského zákona a při přijímání žáků musíme vyhovět plně dikci zákona (viz. dále)

Po příchodu do školy se dětí ujmou starší žáci, kteří je provedou čtyřmi stanovišti. Na nich čekají pedagogové s aktivitami mapujícími klíčové kompetence – např. sluchové a zrakové vnímání, předmatematické představy, úroveň grafomotoriky, pozornost, verbální komunikaci atd. Na závěr si všechny přítomné děti společně vyzkouší úkoly zaměřené na motorické schopnosti a zúčastní se hry, ve které mohou projevit svou schopnost kooperace a sociální dovednosti. Délka zápisu se pohybuje mezi 40-45 minutami. Při zápise je vždy přítomna třídní učitelka budoucí 1. třídy, výchovná poradkyně a školní psycholožka.

Rodiče při čekání na děti vyplňují Žádost o přijetí žáka do školy k plnění povinné školní docházky. K tomu je třeba si přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě, že jste s Vaším dítětem v předškolním věku absolvovali již vyšetření na nějakém odborném pracovišti (PPP, SPC, logopedická ambulance, …), oceníme, když si přinesete zprávy z něho. Pokud máte v úmyslu požádat o odklad školní docházky, je vhodné mít s sebou již i doporučení školského poradenského pracoviště (tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny) a doporučení odborného lékaře nebo pediatra.

Zároveň upozorňujeme na to, že SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. je školou zřízenou pro žáky podle §16 odst. 9 školského zákona (viz. odkaz Pro uchazeče na této stránce). Pro vzdělávání žáků ve škole tohoto typu je potřeba získat doporučení školského poradenského zařízení (tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny). Optimální by proto bylo přijít k zápisu již s tímto doporučením nebo ho v případě přijetí dítěte doručit co nejdříve (nejpozději do 31.8.).

Pro Vaše případné dotazy bude po celou dobu k dispozici vyučující 1. stupně a zástupkyně školy. Prohlédnout si budete moci učebnice, podle kterých se žáci 1. třídy v naší škole učí, a materiály vhodné pro budoucí prvňáčky.

Výsledky zápisu se rodiče dozvědí nejprve telefonicky, a to během následujících dvou dnů. Pak teprve je jim zasíláno oficiální písemné rozhodnutí ředitelky školy, ve kterém jsou požádáni o uzavření Smlouvy o zajištění základního vzdělání. 

Zápis probíhá 1. 4. a 2. 4. 2020 od 14 do 17 hodin.

Přijímací řízení probíhá celkem ve čtyřech kolech:

  1. Úvodní rozhovor školního psychologa se zákonným zástupcem a dítětem na základě předložených zpráv z odborných vyšetření, školních sešitů, žákovské knížky apod.

  2. Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dítěte školním psychologem.

  3. Účast zákonného zástupce společně s dítětem na 1 vyučovací hodině.

  4. Po úspěšném absolvování předchozích kroků dítě stráví samo ve škole jeden celý týden (tzn. 5 vyučovacích dní), kde se účastní školní výuky, jako ostatní žáci. Tato část přijímacího řízení je již zpoplatněna, a to částkou 1000,-Kč.

Po absolvování celého přijímacího řízení se škola i rodina rozhodují, zda dítě do SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. nastoupí. Ve kterékoli fázi lze předčasně ukončit přijímací řízení, když se jedna ze stran rozhodne, že škola není pro dítě vhodná.

Pokud je dítě na základě přijímacího řízení přijato, nastupuje do školy na tříměsíční adaptační pobyt. Po uplynutí této doby se dítě automaticky stává řádným žákem školy. Pokud ale adaptace žáka na nové školní prostředí nebude probíhat optimálně, proběhne na konci této tříměsíční lhůty jednání o možnosti ukončení vzdělávání žáka na SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Kritéria přijímání žáků na SoZŠ Integrál

  1. Doporučení Školského poradenského zařízení (tj. Pedagogicko – psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

  2. Speciální vzdělávací potřeby žáka odpovídající zaměření školy, tj. mírný stupeň vad řeči, poruchy pozornosti (ADD), lehčí smyslové vady, poruchy učení. Bez primárních poruch chování.

  3. Kapacita jednotlivých tříd: V 1. a 2.třídě do 8 žáků, ve 3.třídě do 10 žáků, ve 4 .třídě do 12 žáků, ostatní ročníky nejvýše 15 žáků.

  4. Přítomnost dítěte u zápisu do 1.třídy, u starších žáků přítomnost u přijímacího řízení. Dostatečná míra spolupráce přijímaného.

  5. Zájem rodičů o systém vzdělávání a efektivní spolupráce s vyučujícími při zkušebním týdnu.

Přijďte se k nám podívat

Nejbližší den otevřených dveří máme

17. března 2021 od 9:00 do 17:00

Neváhejte se nám ozvat

Sídlíme na adrese Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00
Pár minut chůze od zastávek Náměstí Míru a Jana Masaryka
Metro: zelená linka A | Tramvaj, autobus: 10, 13, 16, 22, 135