Provozní řád

Školní stravování se řídí výživovými normami dle  § 1 odst. 2 ve vyhlášce o školním stravování.

Školní jídelna připravuje svačiny a obědy. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, případně doplňku (salát, ovoce, kompot, moučník).

Svačiny se vydávají o velké přestávce od 10.00 do 10.15 hodin, obědy od 11.50 do 13,40 hodin, pro nemocné žáky (pouze v 1. den nemoci) od 11.00 do 11.50 hodin.

Všechny děti se mohou zdarma po celý den napít přichystaných nápojů (celodenní pitný režim).

Žáci přicházejí na oběd v doprovodu vyučujícího, na svačinu sami. Do jídelny vstupují vždy až na pokyn dozírajícího učitele. Dozor nad strávníky ve školní jídelně je zajištěn pedagogickými pracovníky. Aktovky a svršky se odkládají na lavice a věšáky před jídelnou.

Přihlašování žáků ke stravování je formou přihlášky ke stravování u vedoucí ŠJ.

Žáci jsou povinni prokázat se na požádání průkazem strávníka, do školní jídelny mají přístup pouze strávníci.

Strava se objednává v kanceláři ŠJ na požadované dny, musí být zaplacena do posledního dne v měsíci na měsíc následující.

Odhlašovat obědy lze den dopředu, v případě onemocnění lze stravné odhlásit do 9.00 hodin stávajícího dne (telefonicky, e-mailem, záznamník).

Stravné se platí v hotovosti nebo inkasem (souhlas s inkasem potvrzený vaším peněžním ústavem odevzdejte v kanceláři ŠJ).

Ceny stravného jsou stanoveny § 5 odst.1 ve vyhlášce o školním stravování: 

  • I. kategorie
    7-10 let: svačina 14 Kč, oběd 26 Kč
  • II. kategorie
    11-14 let: svačina 16 Kč, oběd 28 Kč
  • III. kategorie
    15 a více let: svačina 18 Kč, oběd 30 Kč 

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.

Úřední hodiny kanceláře ZŠ a ŠJ jsou od 8.10 do 15.50 hodin.      

Pokud žák nebude mít zaplacené stravné na následující měsíc včas, nebude moci stravu dostat.

Při stolování se žáci řídí pravidly společenského chování a pokyny dozorujícího pedagoga i kuchařek, šetří zařízení a vybavení jídelny, udržují své místo v čistotě,  použité nádobí odnášejí k příslušnému okénku, kde ho roztřídí.

Během svačiny a oběda se nesmí ve školní jídelně používat mobilní telefon. 

Po svačině a po obědě se žáci v jídelně ani v prostoru před ní zbytečně nezdržují.

Za opakované přestupky vážnějšího rázu nebo nekulturní chování může být žák vykázán ze školní jídelny.

Jídlo podávané v rámci školního stravování se musí konzumovat ve školní jídelně a je zakázáno ho vynášet ven ( podle § 2, odst.7 Vyhlášky o školním stravování). Také není dovoleno nalévání nápojů do vlastních lahví.

Jakékoliv závady provozního a technického charakteru je nutné okamžitě hlásit dozoru nebo kuchařkám. Závady hygienického charakteru (rozlité jídlo, rozbité nádobí) hlásí strávník ihned u okénka, kde se odevzdává nádobí a sám aktivně pomáhá s úklidem.

Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně, nebo v kanceláři ZŠ a ŠJ, kde se zranění zapíše do sešitu úrazů a žák je případně ošetřen.

Jídelní lístek, který obsahuje čísla alergenů a další informace ŠJ (seznam alergenů, úhrady stravného, ceník kategorií stravného, provozní řád ŠJ, kontakty) je vyvěšován na nástěnce ŠJ ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy: www.skolaintegral.cz.

Veškeré připomínky, pochvaly a stížnosti ke stravování je možné předat v kanceláři školy.

Provozní řád platí od 20. 3. 2015
Vostřezová Blanka, vedoucí ŠJ