Koncepce Integrálu

Koncepce Integrálu 1

Naše škola zahájila svou pravidelnou činnost 1. 9. 1991 ve školní budově pronajaté Obvodním úřadem Prahy 2. Vzdělávací program Integrál je alternativní systém vzdělávání a výchovy určený žákům 1. – 9. ročníku.

Svou koncepcí je zvláště vhodný pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU), ale i s jinými lehčími odchylkami v individuálním vývoji. Integrál zabezpečuje základní vzdělání se zvýšeným zřetelem na specifické potřeby žáků podle jejich osobitých specifik. K dosažení cílů stanovených projektem Integrál poskytuje škola žákům nadstandardní péči.

Škola poskytuje žákům 1. až 9. ročníku úplné základní vzdělání v rozsahu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Základem jejího působení je projekt INTEGRÁL, který alternativně řeší problematiku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení.

Speciální vyučovací metody, přiměřené požadavky a povzbudivé hodnocení posilují zdravé sebevědomí žáků a vzbuzují pocity úspěšnosti, jistoty a bezpečí. Tak lehčeji dosahují studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným vlohám a intelektu, bez psychického zatížení. Škola tím dlouhodobě připravuje žáky na jejich optimální profesní uplatnění.

Zaujal Vás koncept naší školy?

Navštivte sekci webu, věnovanou uchazečům.
Škola poskytuje žákům 1. až 9. ročníku úplné základní vzdělání v rozsahu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Základem jejího působení je projekt INTEGRÁL, který alternativně řeší problematiku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení. Poskytuje žákům komplexní speciální péči se zvýšeným zřetelem na jejich individuální zvláštnosti. Speciální vyučovací metody, přiměřené požadavky a povzbudivé hodnocení posilují zdravé sebevědomí žáků a vzbuzují pocity úspěšnosti, jistoty a bezpečí. Tak lehčeji dosahují studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným vlohám a intelektu, bez psychického zatížení. Škola tím dlouhodobě připravuje žáky na jejich optimální profesní uplatnění. Vyučuje se podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA a podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání INTEGRÁL. Koncepce projektu INTEGRÁL vyžaduje pedagogickou angažovanost učitelů i celé školy. Projekt Integrál zahrnuje:
  • Komplexní péči o naše žáky
  • Nadstandardní péči
  • Spolupráci s externími odborníky

Vytváří příznivé prostředí školy, založené na vzájemné důvěře, pochopení, spolupráci a otevřených partnerských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči.

Posunutý začátek vyučování na 8:30 hodin, zkrácené vyučovací hodiny na 40 minut, zabezpečený pitný režim, poskytování svačinek a uplatňování relaxačních přestávkových programů prospívá harmonickému rozvoji osobnosti žáků v pohodovém školním klimatu.

Snížené počty žáků ve třídách umožňují individuální a diferencovanější přístupy vyučujících.

Dělení tříd druhého stupně v nejobtížnějších předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie).

Hodnocení a klasifikaci uplatňuje jako prostředek povzbudivé motivace. S důrazem na pozitivní aspekty výkonů žáků se užívá širší slovní hodnocení.

Odborná péče školního psychologa spočívá v poradenské, diagnostické a terapeutické péči a spolupráci s vyučujícími a se speciálním pedagogem při stanovení nápravných opatření a speciálních postupů.

Činnost speciálního pedagoga a logopeda je orientována na individuální a skupinovou speciální nápravu, individuální logopedickou péči a realizaci reedukačních programů včetně praktického výcviku rodičů.

Pravidelné ozdravné pobyty žáků ve škole v přírodě a lyžařské výcvikové zájezdy. O hlavních prázdninách příměstské kurzy pro žáky.

Koncepce Integrálu 2