Naši partneři

Projekty a programy vybraných partnerů

PROJEKT SoZŠ INTEGRÁL PRO ŽÁKY SE SPU, S. R. O.

Naši partneři 1

Registrační číslo projektu

227/2020/02/CHS

Cíl projektu

Zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, mladistvých a jejich rodičů.

Prevence negativních důsledků užívání internetu a osvěta zaměřená na fenomény s tím související.

Podpora osvěty a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky.

Anotace projektu

Systematické předávání informací o internetové bezpečnosti žákům jak teoreticky, tak zejména interaktivní a zážitkovou formou. Zážitková forma vzdělávání v této oblasti je výrazně atraktivnější a zároveň efektivnější. V první části projektu, která je koncipována na první pololetí školního roku 2020/2021 bychom se rádi zaměřili spíše na teoretickou část vzdělávání, a to většinou formou přednášek či besed. Očekáváme, že v případě poskytnutí dostatku bezpečného prostoru a času dětem, dostanou všechny děti příležitost se dozvědět základní informace a také budou mít prostor pro diskutování vlastních témat či dotazů. V druhé části projektu, která je naplánována na 2. pololetí školního roku 2020/2021 se zaměříme na praktické uchopení problému, a to pomocí prožitkového učení. Díky divadlu forum (Divadelta) budou mít děti kontakt s konkrétním problémem, který představí aktéři – herci, se kterými budou mít žáci možnost se ztotožnit a především budou mít možnost do příběhu zasáhnout dle vlastního uvážení. Dále by nám našeho cíle pomohla dosáhnout organizace Fakescape, pomocí které by děti mohly prakticky zvládnout úkoly interaktivní únikové hry, díky které se naučí pracovat s tématem fake news, které nás obklopuje v každodenním životě. Zároveň se chceme zaměřit na určité obeznámení tématem pro rodiče a také pedagogy naší školy, k čemuž nám dopomohou dostupné materiály na portálu pro školy o2 chytré školy.

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení:          1. 9. 2020

Datum ukončení:        30. 6. 2021

Doba trvání (v měsících): 10

Financování projektu

Nadace O2

Celkové výdaje projektu27 200,- Kč
Vlastní financování 0

více na: https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Dětský klub – SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Naši partneři 2

Operační program

Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název výzvy

03_17_078

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo vyučování v hl. městě Praze

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007917

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dětského klubu při SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. Dětský klub mohou využívat zákonní zástupci dětí I. stupně, kteří nemají možnost z kapacitních důvodů umístit dítě do školní družiny. Kapacita dětského klubu je 15 dětí, provozní doba ráno 7:30 – 8:10 a dále odpoledne 12:40 – 16:00.

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení:          1. 9. 2018

Datum ukončení:        30. 6. 2021

Doba trvání (v měsících): 34

Financování projektu

dotace č. OPZ/1.2/078/0007917

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

 

Celkové výdaje projektu

1 352 641,50

Dotace EU

676 320,75

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

608 688,67

Podíl poskytnuté dotace SR

Vlastní financování

Podíl vlastního financování

45 %

67 632,08

5%

Naše certifikáty