#aktuality| #COVID-19| #školní družina

DISTANČNÍ VÝUKA NA SoZŠ INTEGRÁL

Verze z 27. 2. 2021 

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 1112 je s účinností od 1. 3. do 21. 3. 2021 omezen provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Výjimkou je individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce). Toto omezení platí již tentokrát i pro provoz základních škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to včetně školních klubů a školních družin. Podle § 184 školského zákona je škola povinna poskytnout distanční vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

ORGANIZACE VÝUKY

►S ohledem na dostačující vybavení všech žáků digitálními technologiemi, které bylo zjišťováno na třídních schůzkách dne 9. 9. 2020, bude distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku probíhat synchronním (např. Meet) i asynchronním způsobem (vypracovávání pracovních listů).
Z hlediska specifiky žáků 1. a 2. třídy bude jejich distanční výuka organizována způsobem, který si dohodnou se zákonnými zástupci žáků třídní učitelky. 

► Úlohou zákonného zástupce je vytvořit doma dítěti adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. Pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele či se rodič sám s učitelem spojí. 

► Na I. stupni budou žáci pracovat podle pokynů třídní učitelky za využití předem určené komunikační platformy. Výuka bude přizpůsobována flexibilně konkrétním okolnostem. Zařazována budou online setkání i zadávání domácí práce. Zvláště předměty výchovné povahy budou rozvíjet praktickou a kreativní činnost žáků. Třídní učitelka bude udržovat s žáky každodenní kontakt a prostřednictvím zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.  

► Pro žáky II. stupně je na období distanční výuky sestaven  pro každou třídu speciální rozvrh. V něm pokryjeme online výukou v Google Classroom profilové a naukové předměty, výchovu k občanství a pracovní činnosti pro 8. a 9. třídu. Součástí rozvrhu je i pravidelná třídnická hodina. Na stěžejní výukové předměty (Čj, M, Cj) budou žáci 1x týdně rozděleni na obvyklé pracovní skupiny. Výjimku tvoří jen výuka ČJ v 9. ročníku, kde nebude docházet k dělení a jedna z online hodin bude věnována přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.
Online výuka jednotlivých předmětů začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut. Žáci se přihlašují na Meety podle Kalendáře Google a jsou k dispozici na telefonu.

► Výuka asynchronním způsobem bude probíhat formou zadávání úkolů z výše uvedených předmětů do Google Classroom. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.  Po předchozí domluvě je možná konzultace s vyučujícím nebo asistentem pedagoga. 

► Ostatní výchovy (výchova ke zdraví/osobnostní a sociální výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti pro 6. a 7. ročník, tělesná výchova) budou řešeny bez online výuky formou dlouhodobých projektů pro jednotlivce nebo pracovní týmy, zadávaných do Google Classroom. Tam je budou žáci i odevzdávat v předem určeném termínu.

► V době distanční výuky je zrušena výuka povinně volitelných předmětů (Informatika, Konverzace z angličtiny, Domácnost, Přírodopisná praktika, Výtvarné techniky).

► Nadstandardní péče bude organizována online formou u individuálních setkání (logopedie, individuální speciální náprava). Ta si domluví jednotliví interní pedagogové školy se žáky během prvního březnového týdne. Online podobu budou mít nadále i ty skupiny dramaterapie, které tak probíhaly již v době nedávné prezenční výuky.

O případném zavedení dalších skupinových online setkání vás budeme informovat později.

► K dispozici budou i asistentky pedagoga, které se budou zúčastňovat výuky stěžejních předmětů a v odpoledních hodinách budou k dispozici pro online konzultace v předem určených časech. Na tyto konzultace je třeba se ale předem přihlásit. 

ZPŮSOBY A PRAVIDLA HODNOCENÍ

► Distanční práce žáků bude hodnocena podle kritérií předem stanovených vyučujícími ze všech předmětů.

► Žákům budeme poskytovat včasnou zpětnou vazbu, např. v podobě komentářů k úkolům v Google Classroom. 

► Práci a úkoly budeme hodnotit i jako při běžné výuce formou udílení bodů nebo známkováním. 

► Určitě využijeme i možnosti žákovského sebehodnocení a můžeme také požádat rodiče o hodnocení domácího vzdělávání dítěte a jeho podmínek. 

ÚČAST ŽÁKŮ NA VÝUCE

► Podle ustanovení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je účast žáků na distanční výuce povinná a případnou nepřítomnost musí zákonný zástupce žáka omluvit nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli.

► Přehled o abencích žáků je veden v třídní knize jako při prezenční výuce. 

► Za neúčast žáka na výuce považujeme neúčast na online hodině nebo nesplnění zadaného úkolu ve stanoveném termínu.  

► V případě žáků bez možnosti připojení k výuce (domácnost aktuálně bez PC nebo bez internetového připojení, sdílené PC v rodině, sourozenec má online výuku ve stejném čase) je nutné, aby rodič kontaktoval učitele a domluvili se na náhradním způsobu plnění úkolů.  

► Pokud se žák nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, bude ho kontaktovat třídní učitel jinými způsoby – telefonicky, SMS, prostřednictvím spolužáků. V případě neúspěchu budou kontaktováni zákonní zástupci žáka a zjišťovány důvody pro neúčast ve vzdělávání za účelem odstranění překážky. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A DĚTSKÝ KLUB

► Obě oddělení Školní družiny budou realizovat 2x týdně v předem známém čase hodinové online setkání pro své žáky. Jejich náplní budou rozhovory s žáky o jejich současném prožívání, událostech v jejich životě, ale i pravidelná čtení, oblíbené masáže, slovní hry aj. Videoschůzky se budou konat v prostředí Google Classroom. Žáci na ně budou pozváni prostřednictvím zákonných zástupců během prvního březnového týdne.

► Stejným způsobem bude fungovat i odpolední Dětský klub pro žáky 5. třídy. Jeho náplní mohou být kromě jiného výtvarné aktivity, sdílení zážitků, vzájemná doporučení činností pro volný čas aj. Žáci na ně budou pozváni prostřednictvím zákonných zástupců během prvního březnového týdne

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

► Provoz školních jídelen není zakázán, proto i v době distanční výuky mají žáci možnost dostávat obědy za dotovanou cenu. Vzhledem k nutnosti dodržení hygienických a protiepidemických pravidel není možné stravu konzumovat na místě. Oběd si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci odebrat pouze výdejním okénkem (prosklený vstup do školy) do vlastních jídlonosičů.

► Od 1. 3. 2021 jsou obědy i svačiny všem, kteří si je před jarními prázdninami zaplatili,  odhlášeny. Pokud mají žáci zájem o obědy, je nutno je přihlásit nejméně 3 dny před odběrem na hospodarka@skolaintegral.cz.

► Detailní informace o časovém rozvrhu možného výdeje naleznete 1. 3. 2021 na https://skolaintegral.cz/skolni-jidelna/zakladni-informace/

CO JE DOBRÉ VĚDĚT 

► Děti i rodiče mohou i nadále využívat služeb školního psychologa, a to jak osobních individuálních konzultací ve škole (po předchozí domluvě), tak prostřednictvím videohovorů či telefonických konzultací, kterým dáváme z hygienických důvodů přednost. Kontakt: psycholog@skolaintegral.cz, telefon 725 709 772.

► V případě potřeby se neváhejte obrátit na další odborníky našeho školního poradenského pracoviště (speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence). Kontakty naleznete na webových stránkách školy v odkazu https://skolaintegral.cz/skolni-poradenske-pracoviste/

► S technickými obtížemi je možné obrátit se na školního IT poradce Ing. Bc. Václava Vojtu vojta@skolaintegral.cz, který poradí, jak se více orientovat v classroomu, kalendáři atd.

► Pokud domácnost disponuje internetovým připojením, můžeme těmto žákům na základě smlouvy o výpůjčce poskytnout elektronické zařízení.
V případě, že domácnost má problémy s internetovým připojením, můžeme se ho pokusit zajistit na dobu distanční výuky díky nabídce O2. Kapacita je však omezena. 
V obou případech kontaktujte ředitelku školy na reditel@skolaintegral.cz.

► Budova školy zůstane i nadále přístupná. Po předchozí dohodě s hospodářkou školy nebo ředitelkou, lze vyzvednout potřebné pomůcky, učebnice apod. každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

► S rodiči komunikujeme prostřednictvím e-mailu, výjimečně telefonem.

► Se žáky 3. – 9. ročníku komunikujeme prostřednictvím Google Classroom, výjimečně telefonem. 

► Pro případ potřeby konzultace jsou pedagogové naší školy k zastižení na školních e-mailových adresách – viz https://skolaintegral.cz/lide-v-integralu/

► Důležité informace týkající se všech žáků školy a provozu zařízení uveřejňujeme i na webových stránkách školy v odkazu Aktuálně – aktuality a COVID-19.

► Stejně jako na jaře a na podzim 2020 je i nyní základem zvládnutí distanční výuky dobrá vzájemná komunikace mezi žáky – učiteli – rodiči. Nečiňme unáhlené úsudky, pokud nemáme dostatek informací nebo jsou pro nás nepřehledné. Mělo by být zásadou, že nejprve požádáme o konzultaci a poté činíme závěry. 

Děkuji a přeji nám,

► aby se nám vyhnuly všechny nemoci, nejen obávaný COVID-19 s těžkým průběhem,

► abychom vše společně zvládli, tj. školu, zaměstnání i běžný život,

► aby všichni i ve svých rodinách stále našli potřebné zázemí,

► aby nám vydržel zdravý rozum a neutuchající naděje na lepší časy,

► aby se co nejdříve to bude možné vrátila doba, kdy se budeme ve škole potkávat naživo.

Alice Běhounková

#aktuality| #stalo se v Integrálu

Trackmania na Integrálu posedmnácté

Dne 17.6.2024 se na Integrálu uskutečnil již 17. ročník závodů v síťové počítačové hře. Závodníci...
#aktuality

Informace o školním výletu 6., 7., 8. třída

vylet_6-7-8tridaStáhnout
#aktuality

Letní ozdravný pobyt pro žáky 1. třídy

18. – 22. 6. 2024 na Labskou boudu Labska-bouda-1.tr_.-18.6.-21.6.-2024Stáhnout
#aktuality

Jaro v družince a v klubu

Jarní období jsme zahájili vynesením Morany. Moranu si tentokrát vyrobil každý svou – z pří...
#aktuality

Třídní schůzky 12. 6. 2024

Vážení rodiče, zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již ve ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Londýn 2024

Hurá. Konečně. Pondělí 20.května. Vyrážíme za zážitky. Čekají na nás. A že jich bylo… Kája, 9....
#aktuality

Cirkusové přespání ve škole pro děti z prvního stupně

Máte rádi cirkus s jeho klauny, artisty, cvičenými tygry a kouzelníky? My ano, a proto jsme ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru - IV. etapa - květen 2024

pořadí tříd 1. místo1. třída – celkem 175,7 kgprůměr na žáka 29,2 kg2. místo2. třída – celkem ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Deváťáci v Národním muzeu

Na konci dubna jsme navštívili komentovanou prohlídku Historické budovy Národního muzea. Zajímavo...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Integrálníci na divadelním představení v angličtině

Je to již tradice. I letos jsme navštívili divadlo. Hry s názvem John and Mary  (Jeníček a Mařenk...
#aktuality

Pozvánka na 33. výročí založení SoZŠ Integrálu

30. května 2024 Slavnostní zahájení proběhne od 16:00 na školním hřišti.
#aktuality

Poslední etapa bleskového sběru už od 6. května

Poslední etapa bleskového sběru začne o 10 dní dříve než bylo původně naplánováno, tj. v pondělí ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Plavecké závody se povedly

Dne 11. 4. 2024 naše škola zorganizovala plavecké závody. Závodilo se v plavání na 25 m a 50 m...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Speciality ve školní jídelně

Ve dnech 15.4. – 19.4.2024 vařily paní kuchařky podle jídelníčku, který sestavila rada žáků...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Jaký byl lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou?

Na konci března vyrazili žáci 7., 8. a 9. třídy na lyžařský kurz do Krkonoš. Oproti minulému roku...
#aktuality

Pozvánka na konzultace 24.4. od 16 hodin

Vážení rodiče, zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají již zakr...
#aktuality

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU 2024/2025

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhl v souladu s kritérii zveřejněnými ...
#aktuality| #školní družina| #stalo se v Integrálu

Zima v družince a klubu

Toto období bylo v naší družince pestré na výlety a akce. Započali jsme to sportovní akcí, která ...
#aktuality

Přespání pro první stupeň 19. 4.

Přespání ve škole aneb pozvánka do cirkusu. Zájemci, hlaste se v ředitelně.
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Týden mozku na Integrálu

I letos jsme se v Integrálu připojili k mezinárodní akci Brain Awareness Week a ve druhém březnov...
#aktuality

Kapacita zápisů do 1. třídy je naplněna

Přihlašování na zápis již není možné. Děkujeme za Váš zájem o naši školu.

Výsledky bleskového sběru - únor 2024

pořadí tříd – III. etapa 1. místo1. třída – celkem 155,5 kgprůměr na žáka 31,1 kg2. míst...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Škola hrou

První školní den v novém pololetí, těsně před jednodenními prázdninami proběhl ve škole projektov...
#aktuality

Pozvánka na konzultace 6. 3. 2024

Vážení rodiče, zveme Vás na první konzultace v novém pololetí, které se konají pro rodiče žáků...
#aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. 3. 2024

Zajímá Vás, jak funguje ŠKOLA INTEGRÁL? Co žákům nabízí? Nebo jak vypadají školní prostory? Př...
#aktuality

33. výročí Integrálu - 30. 5. 2024

Milí žáci, rodiče, absolventi a zaměstnanci Integrálu, zveme Vás na 33. výročí Integrálu, které s...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Vánoční zpívání

Těsně před Vánoci proběhlo již tradiční zpívání vánočních koled na schodech naší školy. Žáci 1...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Stavte se v betlémském fotokoutku v Integrálu

Přijměte pozvánku do unikátního betlémského fotokoutku, který malovali žáci navštěvující voliteln...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Vánoční výlet 6. třídy na Karlštejn

Ve středu 13.12.2023 se žáci 6. ročníku zúčastnili vánočního výletu na Karlštejn. Jeli jsme he...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Integrálníci na laser game

Předvánoční čas jsme si zpestřili hrou v Hamley’s. Byla to „makačka“ a pěkně jsme se zapoti...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Návštěva Národního památníku hrdinů heydrichiády

V listopadu jsme s žáky deváté třídy navštívili Národní památník hrdinů heydrichiády. Nejprve ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Mikuláš, andělé a čerti v Integrálu

Ve středu 6.12. chodil po škole Mikuláš se dvěma anděli a dvěma čerticemi. Měli dva pytle sladkos...
#aktuality

Konzultace 13. 12. 2023 od 16:00

Vážení rodiče, zveme Vás na předvánoční konzultace všech vyučujících, které se konají ve střed...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru – prosinec 2023

II. etapa, pořadí tříd 1. místo1. třída – celkem 178,8 kgprůměr na žáka 29,8 kg2. místo5. tříd...
#aktuality| #školní družina| #stalo se v Integrálu

Podzim ve družince a klubu

Rádi bychom se ohlédli za obdobím zbarvujících se listů a jak jsme ho prožívali. Během podzimu js...
#aktuality

Podřipský betlém

Vážení rodiče, Dne 5. 12. 2023 pořádáme pro žáky 1. –  5. ročníku jednodenní výlet s tématem Podř...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Adaptační pobyt 6. třídy

Žáci 6. třídy se na začátku babího léta účastnili adaptačního výjezdu, který se odehrál v obci Zl...
#aktuality

Pozvánka na konzultace 1.11. od 16:00

Vážení rodiče,            zveme vás na první leto...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Adaptační pobyt prvňáčků

Žáci 1. třídy byli ve dnech 12.-13.10.2023 na adaptačním soustředění ve Zlenicích. Děti putovaly ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru – září 2023

I. etapa – pořadí tříd 1. místo1. třída – celkem 286,6 kgprůměr na žáka 47,8 kg2. místo3...
#aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE 9. 11. 2023

Zajímá Vás, jak funguje ŠKOLA INTEGRÁL? Co žákům nabízí? Nebo jak vypadají školní prostory? Př...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky turnaje v míčových hrách

Výsledky turnaje v míčových hrách  konaných 21.9.2023: Vybíjená 1. stupeň: 1. místo: 5. ...
#aktuality

Pojedeme do Londýna?

Ano, pojedeme, pokud se nás přihlásí alespoň 40. Milí žáci šestých až devátých tříd a váž...
#aktuality

Turnaj v míčových hrách

Těšme se na turnaj v míčových hrách na školním hřišti. Už 21. září. 10.20 – 11.50       ...
#aktuality

Pozvánka na třídní schůzky 13.9. od 17:00

     zveme Vás srdečně na letošní první třídní schůzky, které se tradičně kon...
#aktuality

Chcete s námi navštívit Londýn?

Na konci května 2024 plánujeme pětidenní výjezd do Londýna. Zveme žáky 7. – 9. tříd, jejich...
#aktuality

Začátek nového školního roku 2023/2024

Už potřiatřicáté zahájíme školní rok v Integrálu, a to v pondělí 4. září 2023 v 8:30 tradičn...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Trackmania na Integrálu pošestnácté

Dne 20.6.2023 se na Integrálu uskutečnil již 16. ročník závodů v síťové počítačové hře. Závodníci...
#aktuality

Informace ke školním výletům

Informace k jednotlivým školním výletům: 1. a 4. třída 5. třída 6. a 7. třída 9. tříd...
#aktuality

Třídní schůzky 14.6.2023 17:30

Vážení rodiče, zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již ve ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Fish and chips  8. třída

V rámci studia anglických reálií jsme se rozhodli prakticky vyzkoušet tradiční anglické jídlo fis...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výlet za odměnu

Letos jsme zvolili datum Výletu za odměnu již v posledním květnovém týdnu. Na základě hlasování ú...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Škola naruby 2023

Ve čtvrtek 1.6. byl den dětí a proto v naší škole proběhla výuka jinak než obvykle.  Do j...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Projekt "Mami, tati, babi, dědo, povídej!"

V 6. třídě jsme dokončili projekt z cyklu „Příběh mojí rodiny“ inspirovaný metodikou ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Charitatvní bazárek

Den dětí 1.6. byl také super příležitostí pro charitativní akci k pomoci vážně nemocným dětem. Kr...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Exkurzní  den 2023

Ve středu 10.5. proběhl tradiční Exkurzní den. Tohle jsou reakce z jednotlivých tříd: 1. ...
#aktuality| #školní družina| #stalo se v Integrálu

Pexesiáda v družince

V úterý 16. 5. 2023 se družinka a klub spojili k zajímavému klání – šlo o soutěžení v pexes...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Návštěva Retro muzea

Chcete si připomenout, nebo se dozvědět, jak žili lidé v naší zemi za socialismu? Navštivte Retro...
#aktuality

Výjezd do Vídně pro 9. ročník

informace pro rodiče a žáky 9.třídy Termín : 11.-13.6. Sraz:  15.00 u knihkupectví Lu...
#aktuality

Pozvánka na konzultace 10. 5. 2023

Vážení rodiče,      zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním ...
#aktuality

Exkurzní den Integrálu 10.5.

Během Exkurzního dne navštíví žáci jednotlivých tříd následující místa: 1. a 2. třída ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Deváťáci v Národním muzeu

Jak spojit výuku angličtiny s příjemným zážitkem? Tady je rada. Navštivte anglicky komentovanou p...
#aktuality

Výlet do Botanicusu pro 5. třídu

Vážení rodiče, Dne 3. 5. 2023 pořádáme pro žáky 1. – 5. ročníku jednodenní výlet do Centra ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

KMD - Klub Mladého Diváka

S žáky, kteří se přidali do Klubu Mladého Diváka, navštěvujeme pravidelně divadelní představení. ...
#aktuality

2. kolo losování dětí do 1. třídy

V důsledku nezájmu některých zákonných zástupců vylosovaných dětí o podpis Smlouvy o zajiště...
#aktuality

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2023/2024

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 proběhl v souladu s kritérii zveřejněnými ...
#aktuality| #školní družina| #stalo se v Integrálu

Leden a únor v dětském klubu

Čekáním na jaro jsme si s dětmi v klubu krátili dlouhou chvíli. Hráli jsme deskové hry, zahráli j...
#aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29. 3. 2023

Zajímá Vás, jak funguje ŠKOLA INTEGRÁL? Co žákům nabízí? Nebo jak vypadají školní prostory? Př...
#aktuality

Zápis do prvního ročníku 3. a 4. dubna

Dne 3. a 4. dubna 2023 se uskuteční zápis do 1. ročníku. Součástí zápisu je 15 minutové motivační...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Přespání ve škole

Jak jsme se potkali s postavami z francouzského komiksu Asterix a Obelix jsou dva galští chlap...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru březen – pořadí tříd

III. etapa – březen 2023 1. místo4. třída – celkem 523 kgprůměr na žáka 58,11 kg2. místo...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Beseda  s  absolventy

Ve středu 1. 3. proběhlo od 14 hodin setkání deváťáků s loňskými a před – loňskými absolven...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Jaký byl lyžarský kurz v Jánských lázních?

V půlce února vyrazili žáci 7., 8. a 9. třídy na hory do Jánských lázní. V předchozích dvou le...
#aktuality

Konzultace 1.3.2023

Vážení rodiče, zveme Vás na první konzultace v novém pololetí, které se konají pro rodiče žáků...
#aktuality

Přespání ve škole po tříleté pauze

KDY: pátek 17.2. – sobota 18.2.2023 PRO KOHO: pro žáky 1.-4. třídy PŘIHLÁŠKY k dispozici v ...
#aktuality| #školní družina| #stalo se v Integrálu

Ohlédnutí za prvním pololetím ve školní družince

Na začátku prvního pololetí jsme ve družince přivítali prvňáčky a zvykli si na nové skupinky v od...
#aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE 8. 3. 2023

Od 10:00 online a 16:30 živě. Přihlaste se. Zajímá Vás, jak funguje ŠKOLA INTEGRÁL? Co žákům n...
#aktuality

Pokyny k lyžařskému kurzu 19.-24.2.2023

Místo konání: Janské Lázně, hotel Astoria Datum: 19.- 24.2.2023 Odjezd: v neděli 1...
#aktuality

Pozvánka na třídní schůzky 11. 1. 2023

Vážení rodiče, zveme Vás na téměř novoroční třídní schůzky, které se konají ve středu 11. 1...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Bývá již tradicí, že v prosinci probíhá na naší škole turnaj ve stolním tenisu. Přihlášení žác...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Escape-room challenge

Dne 14.12. jsme se vydali na únikovku v angličtině. A byl to „oříšek“. Kouzelnické úkoly nám daly...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Jak si zpříjemnit adventní čas?

No přece hrou a dobrým jídlem – osmáci na lasergame a english breakfast. Byl to hezký čt...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Report z vycházky "staroměstské průchody"

Dne 10. 12. 2022 se uskutečnila vycházka po Praze, kterou pro žáky a jejich rodiče a zaměstnance ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Vánoční představení žáků 5. třídy

Na poslední hodinu  před vánočními prázdninami si páťáci připravili v hodinách Aj překvapení...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Deváťáci v divadle DISK

Dne 9. prosince 2022 navštívili žáci sedmého a devátého ročník divadlo DISK, školní divadlo Divad...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Čtvrťáci a páťáci na představení Záhada Hlavolamu

V pátek 2.12. jsme se vydali s žáky 4. a 5. třídy na představení Záhada hlavolamu do divadla Minor.
#aktuality

Přijďte si s námi zazpívat!

Kdy? Ve středu 21. 12. 2022 od 8:30 do cca 9:00. Kde? U nás ve škole na schodech. Ve středu...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru – pořadí tříd

II. etapa – listopad 2022 1. místo2. třída – celkem 675,5 kgprůměr na žáka 96,5 kg2. mís...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Integrál v rytmu bigbeatu, rocku, blues, reggae i koled

Každé úterý v prosinci koncerty živě! A tohle je jen začátek… Dan a Dominik se těší...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

TUTANCHAMON – JEHO HROBKA A POKLADY

Listopadový výlet do Brna na výstavu TUTANCHAMON – JEHO HROBKA A POKLADY se vydařil. Děti na v...
#aktuality

Konzultace středa 7. 12. 2022

Vážení rodiče, zveme Vás na předvánoční konzultace všech vyučujících, které se konají ve střed...
#aktuality

Jednodenní výlet pro žáky 1. - 5. třídy

Vážení rodiče, dne 7. 12. 2022  pořádáme pro žáky 1. –  5. ročníku jednodenní ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Projektový den Ze života české společnosti

Několik dní před výročím sametové revoluce se v pátek 11.11. zúčastnili osmáci a deváťáci ve škol...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Podzimní výjezd 1. třídy

Jeden říjnový čtvrtek navštívila první třídu s dopisem královna, která potřebovala pomoci s nalez...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Halloween 1. a 2. třídy

1. listopadu na žáky z první a druhé třídy čekaly samé hrůzostrašné úkoly, které museli v maskách...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

English theatre

In October we visited an English theatre. We’ve enjoyed the funny story with lots of songs. The a...
#aktuality

Výlet do Brna pro 6. a 7. třídu

Ve středu 16.11. proběhne celodenní výlet žáků 6. a 7. třídy do Brna na výstavu TUTANCHAMON – JEH...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Divadlo Minor - Zátopek

Žáci 4. a 5. třídy byli 27. října v divadle Minor na představení Zátopek, které se dětem moc líbi...
#aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE 3. 11. 2022

Zajímá Vás, jak funguje ŠKOLA INTEGRÁL? Co žákům nabízí? Nebo jak vypadají školní prostory? P...
#aktuality

Konzultace středa 19. 10. 2022

Vážení rodiče, zveme Vás na první konzultace v letošním školním roce, které se konají ve st...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Záhonky

Po jarních ředkvičkách jsme v září sklidili rajčata, okurky a kukuřici. A teď  nám na  ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Turnaj ve vybíjené

Ve čtvrtek 29.9.2022 naše škola pořádala celoškolní turnaj ve vybíjené. Výsledky zápasů dopadl...
#aktuality

Pozvánka na vycházku po Praze sobota 8. října 10:00

Vážení rodiče a milí žáci, navazuji na tradici a zvu Vás na vycházku naším krásným městem. Ten...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru – září 2022

I. etapa, pořadí tříd 1. místo4. třída – celkem 622,5 kgprůměr na žáka 77,81 kg2. místo2. tříd...
#aktuality

Anotace kroužků

VÝTVARNÝ KROUŽEK (ved. Denisa Kašparová) – 1.-5. třída Výtvarný kroužek navštěvují děti, které...
#aktuality

Pozvánka na třídní schůzky 7. 9. 2022

Vážení rodiče,      zveme Vás srdečně na letošní první třídní schůzky, které se tradičně konaj...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Zahájení školní školního roku

Ve čtvrtek 1.9.2022 se v 8:30 na školním hřišti tradičně sešli všichni, kteří tvoří naše školní s...
#aktuality| #školní družina

Začátek nového školního roku 2022/2023

Už podvaatřicáté zahájíme školní rok v Integrálu ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:30 tradičně na školn...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výjezd 5. třídy

V červnu se nám páťákům a třeťákům podařilo sehnat volné místo na letní výjezd a to přímo do krás...
#aktuality| #školní družina| #stalo se v Integrálu

Druhé pololetí ve školní družince

Školní rok je téměř u konce, prázdniny na dosah a přišel čas na ohlédnutí se za druhým pololetím ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Vycházka po Praze 2022

V sobotu 11. června se uskutečnila vycházka po Praze pro žáky, jejich rodiče a zaměstnance naší š...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Preventivní program Policie ČR pro 1. a 2. třídu

V pátek 10. 6. 2022 proběhl ve škole preventivní program Policie ČR pro děti 1. a 2. třídy. Dě...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Národního Divadlo - Kráska a zvíře

Se studenty z KMD jsme zavítali 15. června na představení Kráska a zvíře. Představení bylo působi...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Úspěch Viktorie Krulišové ve výtvarné soutěži

Žáci druhého stupně se zúčastnili výtvarné soutěže na téma „Tabák: hrozba pro naše zdraví i...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Trackmania na Integrálu popatnácté

V úterý 21.6.2022 se na Integrálu uskutečnil již 15. ročník závodů v síťové počítačové hře. Závod...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Preventivní program Dezinformace a Fake news

Dne 9. 6. a 16. 6. se na naší škole uskutečnil preventivní program zacílený na téma Dezinformace ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Záhonky před Integrálem

V rámci pracovních činností jsme osadili záhonky před školou i na dvoře. Před školou máme květiny...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výlet za odměnu po dvouleté pauze

Tak jsme se konečně dočkali. Žádná omezení a zákazy spolčování se, žádné roušky a dezinfekce, žád...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru – květen 2022

IV. etapa, pořadí tříd 1. místo3. třída – celkem 528,8 kgprůměr na žáka 88,13 kg2. místo2. tří...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Taneční dopoledne na Integrálu

9. června děti z prvního stupně opět čekalo taneční dopoledne. Vyzkoušely si tak svůj rytmus, kon...
#aktuality

Třídní schůzky 15. 6,

Vážení rodiče, zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již příští...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Anglické divadlo - konečně na živo

The last day of May we visited the English. Theatre. We watched the play named ONLINES. Can love ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Beseda s absolventy

Ve středu 1.6. proběhla beseda loňských absolventů naší školy s letošními deváťáky. Ti tak měli m...
#aktuality

Pozvánka na vycházku po Praze 11. června

Vážení rodiče a milé děti, po dlouhé době Vás opět zvu na vycházku naším krásným městem. Te...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Ohlasy dětí na exkurzní den Integrálu

1., 2. a 3. třída – Toulcův dvůr My jsme spolu s druháky a prvňáky navštívili Toulcův dv...
#aktuality| #školní družina

Mobilní planetárium v Integrálu

Milé děti,pozvali jsme do naší školy mobilní planetárium – www.mobilniplanetarium.cz, které...
#aktuality

NO BACKPACK DAY v Integrálu

DEN BEZ (školních) TAŠEK na Integrálu !dne 19.5. 2022 si přineste věci do školy v čemkoli co...
#aktuality

Pozvánka na Školu hrou pro budoucí prvňáčky a informativní schůzku pro jejich rodiče

Místo: SoZŠ Integrál, Jana Masaryka 25, Praha 2Datum: středa 25. 5. 2022Čas: 16:00 – 17:00 ...
#aktuality

Konzultace 11. 5. od 16:00

Vážení rodiče, zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají dru...
#aktuality

Exkurzní den 18. 5.

Během Exkurzního dne navštíví žáci jednotlivých tříd následující místa: 1. – 3. třída: T...
#aktuality

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2022/2023

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s kritérii zveřejněnými ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Integrál tiskne ve třech rozměrech

Průkopník ve 3D tisku Josef Průša říká, že 3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i t...
#aktuality

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny 22. 4. 2022 na webových stránkách školy. Přijaté / nepřijaté ...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Hry pro Ukrajinu

Přemýšlely jsme, jak pomoci my sami, jakožto děti. Poslat peníze je většinou záležitostí dospělýc...
#aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30. 3. 2022, 16:30

Zajímá Vás, jak funguje ŠKOLA INTEGRÁL? Co žákům nabízí? Nebo jak vypadají školní prostory? Nehod...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

8. a 9. třída v Muzeu legií a kostela svatých Cyrila a Metoděje

Dne 17. 3. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili  vzpomínkové akce, týkající se novodobých hist...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Mír a klid nejen pro Ukrajinu a její děti

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, těžko se hledají slova, kterými bychom chtěli vyjádřit, j...
#aktuality

(Ne)nošení roušek od 14. 3. 2022

Vážení rodiče, milí žáci, konečně jsem se dočkali!!!! Na základě rozhodnutí vlády se od pon...
#aktuality| #stalo se v Integrálu

Výsledky bleskového sběru – pořadí tříd

III. etapa – březen 2022 1. místo9. třída – celkem 657,6 kgprůměr na žáka 46,97 kg2. mís...
#aktuality

Fotografie pro Ukrajinu 15. 3.

Vážení rodiče a žáci 1. i 2.stupně, spolu s žákovskou radou bychom rádi vyjádřili podporu...