• #aktuality  | 
  • #COVID-19  | 
  • #školní družina

DISTANČNÍ VÝUKA NA SoZŠ INTEGRÁL

Verze z 27. 2. 2021 

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 1112 je s účinností od 1. 3. do 21. 3. 2021 omezen provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Výjimkou je individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce). Toto omezení platí již tentokrát i pro provoz základních škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to včetně školních klubů a školních družin. Podle § 184 školského zákona je škola povinna poskytnout distanční vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

ORGANIZACE VÝUKY

►S ohledem na dostačující vybavení všech žáků digitálními technologiemi, které bylo zjišťováno na třídních schůzkách dne 9. 9. 2020, bude distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku probíhat synchronním (např. Meet) i asynchronním způsobem (vypracovávání pracovních listů).
Z hlediska specifiky žáků 1. a 2. třídy bude jejich distanční výuka organizována způsobem, který si dohodnou se zákonnými zástupci žáků třídní učitelky. 

► Úlohou zákonného zástupce je vytvořit doma dítěti adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. Pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele či se rodič sám s učitelem spojí. 

► Na I. stupni budou žáci pracovat podle pokynů třídní učitelky za využití předem určené komunikační platformy. Výuka bude přizpůsobována flexibilně konkrétním okolnostem. Zařazována budou online setkání i zadávání domácí práce. Zvláště předměty výchovné povahy budou rozvíjet praktickou a kreativní činnost žáků. Třídní učitelka bude udržovat s žáky každodenní kontakt a prostřednictvím zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.  

► Pro žáky II. stupně je na období distanční výuky sestaven  pro každou třídu speciální rozvrh. V něm pokryjeme online výukou v Google Classroom profilové a naukové předměty, výchovu k občanství a pracovní činnosti pro 8. a 9. třídu. Součástí rozvrhu je i pravidelná třídnická hodina. Na stěžejní výukové předměty (Čj, M, Cj) budou žáci 1x týdně rozděleni na obvyklé pracovní skupiny. Výjimku tvoří jen výuka ČJ v 9. ročníku, kde nebude docházet k dělení a jedna z online hodin bude věnována přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.
Online výuka jednotlivých předmětů začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut. Žáci se přihlašují na Meety podle Kalendáře Google a jsou k dispozici na telefonu.

► Výuka asynchronním způsobem bude probíhat formou zadávání úkolů z výše uvedených předmětů do Google Classroom. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.  Po předchozí domluvě je možná konzultace s vyučujícím nebo asistentem pedagoga. 

► Ostatní výchovy (výchova ke zdraví/osobnostní a sociální výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti pro 6. a 7. ročník, tělesná výchova) budou řešeny bez online výuky formou dlouhodobých projektů pro jednotlivce nebo pracovní týmy, zadávaných do Google Classroom. Tam je budou žáci i odevzdávat v předem určeném termínu.

► V době distanční výuky je zrušena výuka povinně volitelných předmětů (Informatika, Konverzace z angličtiny, Domácnost, Přírodopisná praktika, Výtvarné techniky).

► Nadstandardní péče bude organizována online formou u individuálních setkání (logopedie, individuální speciální náprava). Ta si domluví jednotliví interní pedagogové školy se žáky během prvního březnového týdne. Online podobu budou mít nadále i ty skupiny dramaterapie, které tak probíhaly již v době nedávné prezenční výuky.

O případném zavedení dalších skupinových online setkání vás budeme informovat později.

► K dispozici budou i asistentky pedagoga, které se budou zúčastňovat výuky stěžejních předmětů a v odpoledních hodinách budou k dispozici pro online konzultace v předem určených časech. Na tyto konzultace je třeba se ale předem přihlásit. 

ZPŮSOBY A PRAVIDLA HODNOCENÍ

► Distanční práce žáků bude hodnocena podle kritérií předem stanovených vyučujícími ze všech předmětů.

► Žákům budeme poskytovat včasnou zpětnou vazbu, např. v podobě komentářů k úkolům v Google Classroom. 

► Práci a úkoly budeme hodnotit i jako při běžné výuce formou udílení bodů nebo známkováním. 

► Určitě využijeme i možnosti žákovského sebehodnocení a můžeme také požádat rodiče o hodnocení domácího vzdělávání dítěte a jeho podmínek. 

ÚČAST ŽÁKŮ NA VÝUCE

► Podle ustanovení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je účast žáků na distanční výuce povinná a případnou nepřítomnost musí zákonný zástupce žáka omluvit nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli.

► Přehled o abencích žáků je veden v třídní knize jako při prezenční výuce. 

► Za neúčast žáka na výuce považujeme neúčast na online hodině nebo nesplnění zadaného úkolu ve stanoveném termínu.  

► V případě žáků bez možnosti připojení k výuce (domácnost aktuálně bez PC nebo bez internetového připojení, sdílené PC v rodině, sourozenec má online výuku ve stejném čase) je nutné, aby rodič kontaktoval učitele a domluvili se na náhradním způsobu plnění úkolů.  

► Pokud se žák nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, bude ho kontaktovat třídní učitel jinými způsoby – telefonicky, SMS, prostřednictvím spolužáků. V případě neúspěchu budou kontaktováni zákonní zástupci žáka a zjišťovány důvody pro neúčast ve vzdělávání za účelem odstranění překážky. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A DĚTSKÝ KLUB

► Obě oddělení Školní družiny budou realizovat 2x týdně v předem známém čase hodinové online setkání pro své žáky. Jejich náplní budou rozhovory s žáky o jejich současném prožívání, událostech v jejich životě, ale i pravidelná čtení, oblíbené masáže, slovní hry aj. Videoschůzky se budou konat v prostředí Google Classroom. Žáci na ně budou pozváni prostřednictvím zákonných zástupců během prvního březnového týdne.

► Stejným způsobem bude fungovat i odpolední Dětský klub pro žáky 5. třídy. Jeho náplní mohou být kromě jiného výtvarné aktivity, sdílení zážitků, vzájemná doporučení činností pro volný čas aj. Žáci na ně budou pozváni prostřednictvím zákonných zástupců během prvního březnového týdne

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

► Provoz školních jídelen není zakázán, proto i v době distanční výuky mají žáci možnost dostávat obědy za dotovanou cenu. Vzhledem k nutnosti dodržení hygienických a protiepidemických pravidel není možné stravu konzumovat na místě. Oběd si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci odebrat pouze výdejním okénkem (prosklený vstup do školy) do vlastních jídlonosičů.

► Od 1. 3. 2021 jsou obědy i svačiny všem, kteří si je před jarními prázdninami zaplatili,  odhlášeny. Pokud mají žáci zájem o obědy, je nutno je přihlásit nejméně 3 dny před odběrem na hospodarka@skolaintegral.cz.

► Detailní informace o časovém rozvrhu možného výdeje naleznete 1. 3. 2021 na https://skolaintegral.cz/skolni-jidelna/zakladni-informace/

CO JE DOBRÉ VĚDĚT 

► Děti i rodiče mohou i nadále využívat služeb školního psychologa, a to jak osobních individuálních konzultací ve škole (po předchozí domluvě), tak prostřednictvím videohovorů či telefonických konzultací, kterým dáváme z hygienických důvodů přednost. Kontakt: psycholog@skolaintegral.cz, telefon 725 709 772.

► V případě potřeby se neváhejte obrátit na další odborníky našeho školního poradenského pracoviště (speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence). Kontakty naleznete na webových stránkách školy v odkazu https://skolaintegral.cz/skolni-poradenske-pracoviste/

► S technickými obtížemi je možné obrátit se na školního IT poradce Ing. Bc. Václava Vojtu vojta@skolaintegral.cz, který poradí, jak se více orientovat v classroomu, kalendáři atd.

► Pokud domácnost disponuje internetovým připojením, můžeme těmto žákům na základě smlouvy o výpůjčce poskytnout elektronické zařízení.
V případě, že domácnost má problémy s internetovým připojením, můžeme se ho pokusit zajistit na dobu distanční výuky díky nabídce O2. Kapacita je však omezena. 
V obou případech kontaktujte ředitelku školy na reditel@skolaintegral.cz.

► Budova školy zůstane i nadále přístupná. Po předchozí dohodě s hospodářkou školy nebo ředitelkou, lze vyzvednout potřebné pomůcky, učebnice apod. každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

► S rodiči komunikujeme prostřednictvím e-mailu, výjimečně telefonem.

► Se žáky 3. – 9. ročníku komunikujeme prostřednictvím Google Classroom, výjimečně telefonem. 

► Pro případ potřeby konzultace jsou pedagogové naší školy k zastižení na školních e-mailových adresách – viz https://skolaintegral.cz/lide-v-integralu/

► Důležité informace týkající se všech žáků školy a provozu zařízení uveřejňujeme i na webových stránkách školy v odkazu Aktuálně – aktuality a COVID-19.

► Stejně jako na jaře a na podzim 2020 je i nyní základem zvládnutí distanční výuky dobrá vzájemná komunikace mezi žáky – učiteli – rodiči. Nečiňme unáhlené úsudky, pokud nemáme dostatek informací nebo jsou pro nás nepřehledné. Mělo by být zásadou, že nejprve požádáme o konzultaci a poté činíme závěry. 

Děkuji a přeji nám,

► aby se nám vyhnuly všechny nemoci, nejen obávaný COVID-19 s těžkým průběhem,

► abychom vše společně zvládli, tj. školu, zaměstnání i běžný život,

► aby všichni i ve svých rodinách stále našli potřebné zázemí,

► aby nám vydržel zdravý rozum a neutuchající naděje na lepší časy,

► aby se co nejdříve to bude možné vrátila doba, kdy se budeme ve škole potkávat naživo.

Alice Běhounková