• #aktuality  | 
  • #školní družina

Pokyny pro rodiče, žáky a učitele od 1.9.2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

dne 1. 9. 2021 začne nový školní rok, který se rozběhne za velmi podobných podmínek, za jakých končil školní rok předcházející.  

Dle plánu schváleného vládou ČR proběhne v úvodu školního roku screeningové testování žáků ve dnech středa 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. 

Budeme realizovat antigenní testy dodávané centrálně pro všechny školy. Je totiž poměrně složité zajistit PCR testy v dalších dnech, pokud by žák nebyl přítomen ve vyučování v době realizace PCR testů. 

Koho se testování netýká? (dokládáte odpovídajícím potvrzením – prosíme, potvrzení je nutno dodat nově). 

a)  toho, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo 

b)  toho, kdo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů nebo 
 

c) toho, kdo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Zaměstnanci, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, se budou testovat v uvedených dnech antigenními testy okamžitě po příchodu do školy v kanceláři školy.  

V případě, že zákonný zástupce odmítne testování (a budeme rádi, když nás o této skutečnosti rodiče informují předem), vztahují se na žáka další opatření – po celou dobu pobytu ve škole (zatím během prvních dvou týdnů – tedy v období  screeningu) nosí respirátor a týkají se ho i další omezení (viz Manuál MŠMT). 

Jak bude testování probíhat? 

Na školním webu je k dispozici video ukazující průběh testování pro testy Genrui BioTechtest, které nám byly centrálně dodány. 

Testování žáků 2.-9. ročníku proběhne 1. 9. od 8:15 – 8:25 v kmenových třídách. Žáci 1. ročníku se budou testovat 2. 9. při 1. hodině. V obou dnech je možné testování za účasti rodiče v jazykové učebně v přízemí. Testování v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhne u všech žáků vždy 1. vyučovací hodinu v učebně, kde bude dál probíhat jejich výuka. V případě účasti rodiče se bude testování provádět v předem určené místnosti. 

Před testováním a během testování musí děti mít respirátor i ve třídě. 
Pokud dítě bude chybět v den/hodinu testování a přijde v následujících dnech/hodinách, bude testováno ihned po příchodu do školy v kanceláři školy. 

Instruktážní video k testování

Podmínky vstupu do budovy 

Všechny osoby přicházející do budov školy provedou při vstupu dezinfekci rukou a mají povinnost zakrytí dýchacích cest (tzn. úst i nosu). Zakrytí se provádí respirátorem nebo obdobným prostředkem (s 94% účinností např. FFP 2, KN 95). Je nutné také dodržovat zásady osobní a respirační hygieny. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat! Dezinfekční prostředky na ruce jsou k dispozici mimo vstupu do budovy také ve všech učebnách. 

Žáci musí mít zakryta ústa a nos respirátorem nebo obdobným prostředkem (s 94% účinností např. FFP 2, KN 95 či zdravotnickou obličejovou maskou dle ČSN EN 14683+AC) při pohybu po budově, resp. třídě. V případě, že jsou na svém místě nebo obědvají, jim tato povinnost odpadá. 

Kroky v případě podezření na výskyt onemocnění COVID19 či jiné infekční nemoci 

Žáci budou na úvodní hodině poučeni o povinnosti neprodleně informovat pedagogy v případě, že jim není dobře (bolesti hlavy, kloubů, rýma, kašel, ztráta chuti či čichu, zvýšená teplota….). V případě podezření na výskyt infekčního onemocnění u žáka si tento žák neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest, stejně tak pedagog.  Žák je odveden do izolační místnosti v suterénu, jejíž použití bude řádně označeno (včetně WC). Pedagog kontaktuje zákonného zástupce, že má povinnost si žáka v co nejkratším čase vyzvednout a podepsat prohlášení, že byl informován o povinnosti telefonického kontaktování dětského lékaře svého dítěte pro stanovení dalšího postupu. Po odchodu z izolační místnosti bude neprodleně provedena její dezinfekce. V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění u pracovníka školy, užije tento pracovník ochranné osobní pomůcky, neprodleně telefonicky informuje vedení školy, v co možná nejkratším čase opustí budovu školy a telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře pro stanovení dalšího postupu. 

Větrání a úklid 

Pedagogové jsou odpovědni za provádění pravidelného intenzivního větrání na začátku vyučovací hodiny a cca v její polovině, stejně tak cca vždy po 30 minutách činnosti školní družiny. Denně se provádí důkladný úklid jednotlivých učeben za použití dezinfekčních prostředků dle návodu k užití a cca v týdenním režimu dezinfekce místností ozónem. Vybrané místnosti jako učebny s družinou a školní jídelna častěji. 

Jaký bude provoz školní jídelny? 

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance bude v časech od 11:50 do 14:00. Příchod do jídelny pro žáky jednotlivých tříd bude nastaven dle rozpisu tak, aby se netvořily fronty, protože je nutno dodržet, že v prostoru jídelny není více osob než míst u stolů. Výdej do jídlonosičů v první den nemoci žáka bude již v čase od 11:00 do 11:50. Žáci si k jednotlivým stolům budou sedat po třídách. Před vstupem do jídelny si všichni strávníci důkladně umyjí ruce nebo provedou dezinfekci. Výdej stravy nesmí být prováděn bufetovým způsobem, tzn. polévka a příp, zákusek bude strávníkům vydáván individuálně, nápoj a příbor bude připraven na místě, kde bude strava konzumována.  

Připomínáme, že osoby s nařízenou karanténou, izolací, resp. samoizolací nesmí navštěvovat žádné společné prostory, tudíž ani přicházet do školy a vyzvedávat si obědy.  

Co se školní družinou? 

Společná ranní družina bude od 7:30 do 8:10 v učebně uvedeném na rozpisu umístěném na dveřích školy. Děti budou v této době používat ochranný prostředek nosu, resp. úst a zároveň budou rozmístěny po učebně ve skupinkách po ročnících. Následně se v 8:10 rozejdou do jednotlivých tříd, kde již budou bez respirátorů. Odpolední školní družina bude pro 1.  – 4. ročník do 17:00, dětský klub pro 5. ročník do 16:00.  

Věřím, že výše uvedená opatření přispějí k tomu, aby prezenční výuka mohla probíhat co nejdelší dobu, ideálně bez přerušení. Děkuji proto za respektováním těchto opatření a za součinnost při jejich naplňování. 

Alice Běhounková